خانهچوب فضای بیرونی
چوب فضای بیرونی

چوب هایی از نوع اش ( زبان گنجشک ) اروپایی مناسب فضای بیرونی

در طول های متغیر از 1.40 متر تا 2.40 متر  با عرض 100 میلیمتر و ضحامت 20 میلیمتر

 

evolen logo